I DEFINICJE

II DANE OGÓLNE

 1. Złożenie potwierdzonego zamówienia lub podpisanie umowy o współpracy oznacza, że kupujący przyjął do wiadomości wszystkie warunki OWS.
 2. Oferta handlowa sprzedającego jest jednocześnie dokumentem informującym kupującego o warunkach realizacji zamówienia.
  Przedsiębiorstwo TOP FENCE gwarantuje 30-dniowy okres ważności oferty.
 3. Realizacja transakcji następuje po złożeniu przez kupującego osobiście lub drogą elektroniczną, pisemnego zamówienia czytelnie podpisanego przez osobę upoważnioną.
 4. Zamówienie musi zawierać następujące dane:
  1. dane personalne kupującego,
  2. rodzaj produktu,
  3. ilość,
  4. termin realizacji,
  5. adres inwestycji i sposób dostawy,
  6. cenę, formę i termin płatności.
 5. Termin realizacji biegnie od dnia potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego lub od momentu wpłaty zaliczki.
 6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru zamówionego towaru w ustalonym terminie.
 7. Jeżeli termin realizacji zostanie niedotrzymany przez sprzedającego na skutek działania siły wyższej kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania.
  Do zdarzeń określonych mianem siły wyższej zalicza się m.in.:

  1. klęski żywiołowe,
  2. strajki,
  3. nie zawinione przez sprzedającego przerwy w funkcjonowaniu zakładu,
  4. nie zawinione przez sprzedającego przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji bądź opóźnienia w dostawach ze strony producentów.
 8. W przypadku gdy zamówienie zawiera wykonanie usługi montażu ogrodzenia kupujący odpowiada za zapewnienie możliwości swobodnej realizacji robót w uzgodnionym czasie i miejscu.
 9. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą nastąpić w formie pisemnej w terminie do 3 dni od potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Po tym terminie błędy w zamówieniu obciążają kupującego.
 10. Kupujący ma obowiązek znać parametry i przeznaczenie zamawianego towaru. Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, tym bardziej za wykorzystanie niezgodne z jego przeznaczeniem.
 11. Ulotki, reklama, foldery, wystawy są działaniami wyłącznie poglądowymi. Sprzedający zastrzega sobie prawo bez powiadomienia kupującego do zmian technicznych polepszających jakość i funkcjonalność swoich wyrobów.
  Jednakże zmiany te nie mogą mieć wpływu na ustaloną cenę towaru.

III PŁATNOŚCI I CENY

 1. Cena za zamówiony towar określana jest każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za towar lub usługę w terminie ustalonym na potwierdzeniu zamówienia.
 3. W chwili składania zamówienia zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia. W przypadku samej sprzedaży zapłata za towar musi nastąpić przed dostawą na plac budowy lub być uiszczona u kierowcy dostarczającego zamówienie. W przypadku sprzedaży towaru z usługą montażu zapłata następuje trzy etapowo: 30% zaliczka, 50% przed dostawą towaru na budowę lub płatne u kierowcy dostarczającego zamówienie, 20%  po zakończeniu montażu i podpisaniu przez kupującego protokołu odbioru.
 4. Wniesienie jakichkolwiek reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku terminowej zapłaty.
 5. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności sprzedawca ma prawo naliczyć kupującemu odsetki za opóźnienie w wysokości przewidzianej ustawą.
 6. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty (paragraf 589 kodeksu cywilnego).
 7. W przypadku nie uzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub wycofania zamówienia przez kupującego po dacie jego złożenia (dane ogólne p. 9) sprzedający ma prawo obciążyć kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia, wliczając w to wpłacone zaliczki lub przedpłaty.

IV WAŻNE INFORMACJE

 1. Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuje się oglądając jego elementy z odległości minimum 3 metry w jasny najlepiej słoneczny dzień.
 2. Niewielkie zadrapania lub rysy powstałe podczas montażu, naprawione nie podlegają reklamacji.
 3. Do usunięcia niewielkich zadrapań sprzedawca przekaże farbę w sprayu w kolorze ogrodzenia przy pomocy, którego należy dokonać drobnych zaprawek.
 4. Zgrubienia, lekka chropowatość powierzchni lakierowanych, która może wystąpić na towarach sprzedającego jest skutkiem procesu cynkowania ogniowego i nie podlega reklamacji.
 5. Cynkowanie ogniowe nie jest procesem podnoszącym estetykę produktu tylko procesem w znacznym stopniu przedłużającym jego żywotność.
 6. Produkty sprzedającego mogą posiadać otwory technologiczne, z których w trakcie eksploatacji mogą wydostawać się skropliny przypominające swoją barwą rdzę.  Skropliny mogą pozostawiać plamy na podmurówce lub kostce brukowej. Zaleca się usuwanie ewentualnych plam wodą z detergentem, co najmniej raz w roku podczas mycia i konserwacji ogrodzenia.
 7. Podczas dojrzewania betonu na jego powierzchni mogą wystąpić wykwity wapienne oraz drobne pęknięcia.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar:
  1. przy zamówieniu z transportem do momentu dostarczenia do miejsca dostawy,
  2. przy odbiorze własnym transportem kupującego do momentu wydania z magazynu.
 3. Sprzedawca udziela pełnej gwarancji na towar pod następującym warunkiem:
  1. montażu ogrodzenia dokonał autoryzowany przez sprzedającego wykonawca,
  2. kupujący zleci autoryzowanemu sprzedawcy coroczne przeglądy serwisowe.
 4. Przedmiotem reklamacji może być towar tylko niezamontowany.
 5. Kupujący ma obowiązek osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej dokonać odbioru jakościowego i ilościowego, dostarczonego towaru i potwierdzić odbiór czytelnym podpisem na dokumentach dostawy.
 6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad kupujący ma obowiązek spisać z osobą dostarczającą towar protokół jakościowy i ilościowy i niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji sprzedawcę.
 7. Towar uważa się za automatycznie przyjęty jeżeli w przeciągu 3 dni od daty dostawy kupujący nie zgłosi żadnych roszczeń.
 8. Sprzedawca nie dopuszcza roszczeń dotyczących usterek, które powinny się ujawnić w wyniku inspekcji w momencie dostawy, ale które takiej inspekcji nie zostały poddane.
 9. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie było niemożliwe w dniu dostawy należy przedłożyć sprzedawcy na piśmie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 45 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność dostawcy wygasa.

VI ZWROT TOWARU

 1. Zwrot towaru jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym i potwierdzeniem tego faktu na piśmie.

VII SPRAWY SPORNE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dz. U. nr 139 z 12 06 2003).
 2. Zarówno sprzedający jak i kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla miasta Piła.